Herinzaai 

Vanaf 2020 

Herinzaai 

In 2022 heeft Vitens van ACSG een advies ontvangen, dat met terugwerkende kracht vanaf 2020, extra herinzaai door grondwaterwinning voor blijvend grasland vergoed wordt.

De vergoeding voor herinzaai geldt alleen voor percelen met blijvend grasland die boven de drempelwaarde 11,3 % droogteschade vallen (Rapport van Wageningen Livestock Research; rapportnr. 1296). Deze drempelwaarde geldt voor het schadepercentage voor de situatie inclusief onttrekking; dat is een ander percentage dan het schadepercentage door alleen de winning. Zolang de grenswaarde van 11,3% opbrengstdepressiepercentage niet wordt overschreden vindt herinzaai gemiddeld eens in de 14 jaar plaats. Bij de hoogste opbrengstdepressie van 32,2% vindt herinzaai eens in de zes jaar plaats en daartussen is de frequentie recht evenredig met het percentage droogteschade. Het Schadebedrag voor herinzaai bedraagt 4,10 Euro per % per ha en gelden voor een periode van 4 jaar van 2020 t/m 2023. De ACSG stelt per 2024 een nieuw normbedrag vast. Alleen over de droogteschade door de grondwaterwinning boven de drempelwaarde van 11,3% wordt deze vergoeding berekend. Bij een droogteschade percentage lager dan 11,3% wordt geen extra herinzaai vergoed. Als door de grondwaterwinning het droogteschade percentage van 11,3% oploopt tot 12,3% wordt voor extra herinzaai jaarlijks dus 4,10 Euro per hectare vergoed. Er wordt dan met 1% herinzaai schade gerekend. Als door de grondwaterwinning de drempelwaarde overschreden wordt, dan wordt de bepaling van het herinzaai schade percentage iets anders. Als in de situatie zonder winning het schadepercentage 8,3 bedraagt en dat wordt onder invloed van de winning 12,3, dan wordt het herinzaai schadepercentage niet 4% maar slechts 1%; dat is de schade boven de drempelwaarde van 11,3% De berekende vergoeding voor extra herinzaai is gebaseerd op de herinzaai frequentie voor een langjarige periode onafhankelijk van het moment waarop werkelijk herinzaai plaatsvindt en wordt jaarlijks uitgekeerd.

Zie voor meer informatie het rapport van Wageningen Livestock Research, rapportnr 1296. 

Huidige status 

Indien u recht heeft op herinzaaivergoeding over de jaren 2020 en 2021, dan heeft u in december 2022 hierover bericht ontvangen. (m.u.v. gebieden waar op dit moment een herziening loopt) 

Per droogteschadejaar 2022 wordt de herinzaai berekend bij het opmaken van de droogteschadeovereenkomst. In 2023 wordt u hierover verder ge├»nformeerd.