Innovatie

Thema Winnen

Winnen

Onze bronnen zijn de belangrijkste asset waarover we als drinkwaterbedrijf beschikken. Zonder een betrouwbare bron kunnen we geen hoogwaardig drinkwater leveren. De kwaliteit en beschikbaarheid ervan hangen ook af van hoe wij, samen met andere belanghebbenden in de gebieden waar we water winnen, met de bron en de omgeving omgaan (en zijn omgegaan), zowel bovengronds als ondergronds. We streven ernaar om onze ruimtelijke impact zo klein mogelijk te houden, zonder onverantwoorde risico's te nemen.

Thema ambassadeur

Het Thema Winnen richt zich op innovaties die ons helpen om de bestaande bronnen op een zo duurzaam mogelijke manier in te passen, en ons voor te bereiden op het gebruik van alternatieve bronnen en innovatieve winconcepten.  Mijn rol als thema ambassadeur hierin is het vertalen van de interne behoeften van Vitens naar kennisvragen die door de Vitens hydrologen samen met marktpartijen en onderzoeksinstellingen zijn te beantwoorden.  

Potretfoto van Rogier van der Velde

Onderzoeksdoelen en werkpakketten

Vitens is een bedrijf dat altijd al grondwater gebruikt om drinkwater te produceren. Hierin hebben we veel kennis opgebouwd en zijn ook de grootste investeringen gedaan. Het is noodzakelijk om voortdurend de beste technieken te ontwikkelen om onze bestaande bronnen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten te kunnen blijven benutten. Bovendien is onderzoek nodig om Vitens in staat te stellen brondiversificatie te realiseren, zodat we adaptief kunnen reageren en uiteindelijk kunnen zorgen voor een veerkrachtige drinkwatervoorziening. De bovenstaande principes leiden tot de volgende onderzoeksdoelen en werkpakkette.

Onderzoeksdoelen:

  1. Optimalisatie van de winning van (grond)water door innovatieve winningstechnieken, inclusief het terugbrengen/aanvullen van water in het watersysteem nabij de bron.
  2. Inzicht verschaffen in de risico's die de kwaliteit en kwantiteit van onze bestaande bronnen bedreigen, en het aandragen van maatregelen om deze risico's te beheersen.
  3. Uitwerken van nieuwe winconcepten waarbij flexibel winnen uit alternatieve bronnen de aandacht krijgt. Dit ondersteunt de ontwikkeling van Vitens' streefstructuur via deelonderzoeken in een bredere context. 
  4. Het schetsen van kaders voor de toekomstbestendigheid van winningslocaties, zodat we kunnen zorgen voor hun ruimtelijke integratie en een duurzame samenwerking met de omgeving kunnen aangaan.

Werkpakketten:

Wintechnieken

Bij het werkpakket Wintechnieken ligt de focus op de ontwikkeling en het beheer van winputten en winvelden. Voor de strategie van Vitens is het essentieel om meer aandacht te besteden aan innovatieve winconcepten, zoals het onttrekken van (brak) grondwater, oevergrondwater, en het realiseren van infiltratie-terugwinsystemen. "Slim Winnen", het optimaliseren van winsystemen op basis van real-time metingen, biedt mogelijkheden om de impact op de omgeving te minimaliseren, het risico op putverstopping te verminderen en ongewenste kwaliteitsschommelingen te beperken.

Waterwinput in de natuur

Bestaande bronnen behouden

Onze bestaande bronnen zijn cruciaal voor de toekomst, maar ze moeten duurzaam worden ingepast in het watersysteem vanwege klimaatverandering, verslechtering van waterkwaliteit en grotere druk door derden. In dit werkpakket beoordelen we de duurzaamheid van bestaande winningen, met speciale aandacht voor klimaatverandering. We leveren ook input voor het Beslissingsondersteunend Systeem dat richting geeft aan de strategie van Vitens. Daarnaast onderzoeken we hoe technische en sociaaleconomische maatregelen de negatieve impact van onze winningen kunnen verminderen of zelfs transformeren tot een positieve relatie met de omgeving.

Nieuwe bronconcepten

We zoeken veerkrachtige bronnen voor toekomstige drinkwatervoorziening, omdat het ontwikkelen van traditionele grondwaterwinningen steeds moeilijker wordt. In dit werkpakket richten we ons op nieuwe bronconcepten waarbij drinkwaterproductie geïntegreerd wordt in het watersysteem. We concentreren ons vooral op deelonderzoeken in de bredere context van de strategische harten zoals die gedefinieerd zijn in strategie van Vitens.Bodem water tools

Door innovatieve meettechnieken te ontwikkelen, vergroten we onze kennis van het bodem- en grondwatersysteem. Dit geeft vroegtijdig inzicht in trends in bodemprocessen en het watersysteem. In dit werkpakket richten we ons op het opsporen van veranderingen in de beschikbaarheid en kwaliteit van water in het hele systeem waarin onze bronnen zich bevinden. We onderzoeken technieken zoals 'early warning' systemen, geavanceerde modellering, sensoring en satellietwaarnemingen. Real-time monitoring en het creëren van Digital Twins dragen bij aan het verbeteren van systeemkennis en bieden mogelijkheden om ongewenste effecten van winningen te voorkomen of te verminderen.

Openstaande waterwinput
Infographic over winningen
Infographic thema winnen