Naar Overzicht

Hammerflier

Vitens werkt in het Hammerflier aan voldoende drinkwater voor nu en later

Mensen douchen meer, vullen zwembaden en sproeien de tuin. De vraag naar drinkwater blijft stijgen en daarom moet Vitens meer produceren. Om die reden wordt op dit moment onderzocht of de drinkwaterwinning in het Hammerflier (Den Ham, gemeente Twenterand) kan worden uitgebreid. Tegelijkertijd wordt op het terrein van het huidige drinkwaterproductiebedrijf Hammerflier een reinwaterkelder gebouwd om voldoende drinkwater op voorraad te hebben. En Vitens realiseert een nieuwe watertransportleiding om drinkwater nog beter over de regio te kunnen verspreiden. Vitens voert dus verschillende projecten uit om nu en in de toekomst voldoende drinkwater te kunnen blijven leveren. Het project Hammerflier bestaat uit de volgende deelprojecten:

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Annelies Tigchelaar, 06-22279011 of via hammerflier@vitens.nl.

Nieuwe waterleiding tussen Hammerflier en Wierden

In opdracht van Vitens is bouwbedrijf Heijmans tot halverwege 2022 bezig met de aanleg van een nieuwe, bijna 19 kilometer lange waterleiding tussen het drinkwaterproductiebedrijf Hammerflier en Wierden. De leiding is bedoeld om drinkwatervoorziening in de regio nog beter te maken.

In het Hammerflier wordt een groter reinwaterkelder (een voorraadkast) gebouwd, waarin drinkwater tijdelijk wordt opgeslagen voor momenten dat er een extra grote vraag is. De nieuwe watertransportleiding maakt het mogelijk om drinkwater beter over de regio te verdelen.

Graven en boren

De nieuwe leiding wordt op veel plekken één meter diep in de grond gegraven, een flinke sleuf dus. Op een aantal plekken wordt ervoor gekozen om de leiding te boren of onder een weg door te persen. Boren gebeurt vooral op plekken waar graven niet veilig is of waar obstakels zijn zoals een brede watergang, een huis of veel bomen dicht bij de weg.

Overlast voorkomen

Heijmans zet zich in om overlast van de werkzaamheden zoveel mogelijk te voorkomen. Maar bewoners en bedrijven moeten toch rekening houden met overlast van werkverkeer en het tijdelijk niet kunnen gebruiken van een inrit. Ook weggebruikers zullen op enkele plekken merken dat er werkzaamheden zijn. Met verwijsborden en verkeerslichten wordt het verkeer zo goed mogelijk begeleid. Alle aanwonenden krijgen vroegtijdig van Heijmans persoonlijk bericht wanneer de werkzaamheden voor hun deur plaatsvinden.

melding maken bij Heijmans 

Als u een melding doet, gaat u akkoord met de privacyverklaring van Heijmans.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Annelies Tigchelaar, 06-22279011 of via hammerflier@vitens.nl. Of met omgevingsmanager vanuit Heijmans: Wouter de Noo, 06-46133881. 

Nieuwe reinwaterkelder: voorraadkast voor piekmomenten

Om ervoor te zorgen dat op piekmomenten voldoende drinkwater beschikbaar is in de regio, bouwt het bedrijf Van Hattum en Blankevoort in de komende periode een nieuwe reinwaterkelder op de drinwaterproductielocatie Hammerflier aan de Bakkersweg in Den Ham.

Een reinwaterkelder is een voorraadkast om drinkwater in op te slaan, zodat het bij een grote vraag direct beschikbaar is en over de regio verdeeld kan worden. De nieuwe reinwaterkelder in het Hammerflier wordt deels boven en deels onder de grond gemaakt, helemaal rechts van de inrit aan de Bakkerweg. De buitenkant van de reinwaterkelder wordt zo goed mogelijk ingepast in de omgeving door gebruik te maken van natuurlijke materialen en door kruiden en gras aan te brengen. Hierdoor geeft de reinwaterkelder ruimte aan verschillende insecten zoals vlinder, bij en hommel. De nieuwe reinwaterkelder is eind 2022 klaar.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Annelies Tigchelaar, 06-22279011 of via hammerflier@vitens.nl.

Meer drinkwater winnen in het Hammerflier

Het bouwen van een reinwaterkelder en het aanleggen van transportleidingen zorgt ervoor dat Vitens het drinkwater goed kan verdelen in de regio. Maar in de toekomst moet er ook structureel meer drinkwater worden geproduceerd. In het Hammerflier wordt daarom onderzocht of uitbreiding van de waterwinning mogelijk is.

Volgens de huidige vergunning van de provincie Overijssel mag Vitens in het Hammerflier 5 miljoen kubieke meter drinkwaterwater per jaar produceren. Daarvan wordt op dit moment feitelijk 1,6 miljoen kubieke meter gewonnen. 15.000 huishoudens maken daarvan gebruik. Er is dus nog ruimte om in het Hammerflier meer drinkwater te gaan produceren.

Onderzoek

Vitens heeft een vergunning, maar vindt het belangrijk om goed te onderzoeken wat de effecten zijn van het oppompen van meer grondwater. Hoe beter we weten hoe de bodem van het Hammerflier in elkaar zit, hoe beter we kunnen voorspellen welke effecten kunnen optreden. En hoe beter we maatregelen kunnen nemen om die effecten zo klein mogelijk te houden.

In de onderzoeken komen vragen aan de orde als: welke plekken zijn geschikt om nieuwe winputten te maken? Is het water op die plekken ook echt geschikt? Welke aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk om de effecten voor bewoners, landbouw en natuur zo klein mogelijk te houden? Wat zijn de kosten en de risico’s van uitbreiding van de drinkwaterwinning? Kunnen we maatregelen voor drinkwaterwinning en andere wensen en plannen in het gebied combineren? Allemaal vragen die door middel van verschillende onderzoeken in kaart worden gebracht. Onder meer door bodemonderzoeken in de vorm van boringen en sondeeronderzoek. Verder worden begin 2022 vijf proef-winputten ingericht op diverse percelen.

Gesprekken

Tegelijkertijd met de onderzoeken worden door Vitens gesprekken gevoerd met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Hier wordt informatie over de onderzoeken en plannen gedeeld en worden ook de vragen en zorgen uit het gebied besproken. Ook is het de bedoeling om samen oplossingsrichtingen te bedenken om negatieve effecten van de drinkwaterwinning te voorkomen.

Drinkwaterwinning en kanaal Almelo-de Haandrik

Zoals aangegeven heeft het winnen van grondwater voor de productie van drinkwater effecten op de grondwaterstand. Met de huidige beschikbare informatie en kennis verwacht Vitens dat uitbreiding van de winning in het Hammerflier geen effecten heeft op de percelen langs kanaal Almelo-De Haandrik, ruwweg tussen de Kolemieten en Geerdijk. Zodra de onderzoeken zijn afgerond, is hier meer duidelijkheid over te geven. De bewoners rondom het wingebied worden hierover nader geïnformeerd.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Gert van der Scheer, tel. 06-30868543 of via hammerflier@vitens.nl.

Bouw nieuw drinkwaterproductiebedrijf Hammerflier

Nadat de effecten van de uitbreiding van de winning in kaart zijn gebracht en samen met de omgeving is gezocht naar oplossingen, worden de huidige gebouwen en installaties vervangen door nieuwe. Dit nieuwe drinkwaterproductiebedrijf komt naast (ten noorden van) de huidige gebouwen te staan en wordt duurzaam ingepast in het landschap.

Om de bouw mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Dit wordt geregeld met de bestemmingsplanwijziging, die ook voor de bouw van de reinwaterkelder is aangevraagd bij de gemeente Twenterand. Eind september 2021 neemt de gemeenteraad hierover een beslissing.

Daarnaast werkt een architect op dit moment een ontwerp voor de gebouwen uit. De eerste concepten hiervan zijn al besproken met de direct omwonenden van de productielocatie Hammerflier.

Het proces rondom de bouw van het nieuwe drinkwaterproductiebedrijf komt in een versnelling zodra uit de onderzoeken blijkt dat uitbreiding van de waterwinning in het Hammerflier mogelijk is. Uiteraard worden direct omwonenden en de omgevingspartijen hierbij nauw betrokken.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Annelies Tigchelaar, 06-22279011 of via hammerflier@vitens.nl.

 

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement